top of page

תנאי שימוש באתר


תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.
שלום וברוכים הבאים לאתר WWW.doritruff.com. מפעילת האתר – דורית רוף  (להלן: "המפעילה") מאשרת גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתה בשמות המתחם (domain)  www.doritruff.com ,www.doritruff.co.il לשירותים הכפופים לאתר זה ולמוצרים הניתנים לרכישה באמצעות האתר (להלן: "האתר") – הכל בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן. 
אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.
1.    הקדמה
1.1.    תנאים אלה, חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 
1.2.    לשימת לבך, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם מופיע בתחתית האתר.
1.3.    תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי-התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.
1.4.    בכל מקום בו מצוין בהסכם זה מונחים כגון "אתה", "משתמש", "לקוח", "גולש" או כל מונח אחר שמתאר את מי שמבצע פעולות דרך האתר, והכול בהתאם להקשר, הכוונה היא אליך, מי שעושה שימוש באתר בין אם באופן אקראי ובין אם בתדירות גבוהה, בין אם ביצע המשתמש הרשמה לשירותי האתר ובין אם לאו; 
1.5.    המונחים "האתר", "אנחנו" וכיוצא בזאת, מתייחסים אל האתר ו/או אל המפעילה, בהתאם להקשר. המונחים "צד", "צדדים", "אנחנו" מתייחסים במקביל אל האתר ו/או אל המפעילה ואל המשתמש באתר.
1.6.    האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS"). 
1.7.    המונח "מידע" ו/או "תוכן", כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן". 
1.8.    בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציג המפעיל בכתובת דואר אלקטרוני dorit@doritruff.com והמפעילה תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר. 
1.9.    השימוש באתר מוגבל למשתמש בגיר שגילו מעל 18 ו/או לקטינים תחת השגחה ואישור מבוגר. 
2.    מטרת האתר
2.1.    האתר נועד להציג את יצירות האמנות של המפעילה ולאפשר למשתמשים לרכוש את יצירות האמנות והדפסים של יצירות האמנות של המפעילה המוצעות לרכישה באמצעות האתר.


3.    אחריות
3.1.    המפעילה אינה אחראית לפעולות או מחדלים של צדדים שלישיים עמם המפעילה עובדת, לרבות בית הדפוס, ספק האינטרנט וספק שירותי התשלומים לביצוע רכישות באתר. המפעילה לא תישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות נזק הנגרם למשתמש כתוצאה מהפרעה בשירות ו/או בתהליך הרכישה.
3.2.    שימוש באתר מהווה את הסכמתך לפטור את המפעילה מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.
3.3.    הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.
3.4.    בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין המפעילה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:
3.4.1.    איכות וטיב המוצרים הנמכרים באתר ואולם המפעילה תעשה ככל יכולתה לוודא כי המוצרים מסופקים ברמה טובה;
3.4.2.    התוכן, המידע והחומר המצוי באתר, לרבות בנוגע למוצרים אותם מציעים למכירה נותני השירותים השונים;
3.4.3.    לגבי התוכן, החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר; 
3.4.4.    לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן האתר;
3.4.5.    לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;
3.4.6.    לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.
4.    המוצרים הנמכרים באתר
4.1.    המפעילה מציעה דרך האתר את האפשרות לרכוש הדפסים של יצירות האמנות שלה בהזמנה מיוחדת על פי דרישת הלקוח, וכן עשויה להציע דרך האתר רכישה של מוצרים אחרים בהתאם לשיקול דעתה ("המוצרים").
4.2.    המפעילה מתחייבת אך ורק לאספקת המוצר בהתאם להזמנה, קרי לאספקת הדפסה של יצירת האמנות שנבחרה על ידי הלקוח בהתאם למידות שנבחרו על ידי הלקוח.
4.3.    התמונות המופיעות באתר הן של הגרסאות המקוריות של יצירות האמנות של המפעילה. המפעילה לא מתחייבת ואינה אחראית לכך שההדפסה של יצירות האמנות תהיה זהה לאופן בו הן מופיעות על גבי התמונות באתר או למראה שלהן בפועל.
4.4.    המפעילה לא מתחייבת ואינה אחראית לכך שהצבעים של ההדפסה יתאמו לצבעים ביצירת האמנות המקורית ו/או לצבעים בתמונה של יצירת האמנות המופיעה באתר, ולא תתקבל כל טענה של הלקוח לפגם במוצר או לאי שביעות רצון מהמוצר בשל אי התאמה כאמור.
4.5.    המפעילה לא מתחייבת ואינה אחראית לפגמים שעלולים להיווצר בעתיד במוצרים כגון דהיית הצבעים, קרעים או פגמים אחרים בקנבס ו/או בנייר ההדפסה ו/או במסגרת.
5.    הזמנות אונליין באמצעות האתר 
5.1.    באתר ניתן לבצע הזמנות ורכישה של המוצרים וזאת בהתאם לאפיקי התשלום האפשריים של המפעילה. תשלום בגין השירות או המוצר יתבצע בטרם קבלת המוצר.
5.2.    בכל מקרה של דחייה בביצוע התשלום, המפעילה תשהה את משלוח המוצר, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
5.3.    חשבוניות מס יישלחו למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר שהזין המשתמש במועד ההרשמה.
5.4.    זמינות המוצרים באתר כפופה לאפשרות של ספקי המפעילה לייצרם. ככל שלא ניתן לייצר את המוצר בהתאם להזמנת הלקוח, נציגי המפעילה יצרו עם הלקוח קשר לשם בחירה של מוצר חלופי או החזרת התשלום.
5.5.    ניתן לבצע הזמנות באתר לכל כתובת רשומה בישראל. כמו כן, ניתן לבקש לבצע הזמנה לחו"ל באמצעות פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני של המפעילה dorit@doritruff.com. ביצוע הזמנה לחו"ל כפוף לשיקול דעת המפעילה וייעשה באמצעי השילוח המוצעים על ידי המפעילה, כאשר הלקוח יישא בעלויות אלו.
6.    אספקת המוצר
6.1.    המפעילה תפעל לאספקת המוצר הנרכש באמצעות האתר למשתמש תוך 30 ימי עבודה מביצוע הרכישה. 
6.2.    המפעילה אינה אחראית לכל איחור באספקת המוצר הנרכש באתר כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה, ובפרט בעיכובים הנגרמים אצל ספקי המפעילה או אצל רשות הדואר.
6.3.    דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.
7.    ביטולים והחזרות
7.1.    מובהר בזאת, כי המוצרים הנרכשים דרך האתר הם טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, אשר אין בגינם זכות לביטול העסקה ו/או לקבלת החזר כספי.
7.2.    מעת שליחת ההזמנה לייצור לא יתאפשר ביטול של העסקה ולא יינתן כל החזר כספי. 
7.3.    על אף האמור בסעיף 7.2, רשאית המפעילה להסכים לבטל עסקה לפי שיקול דעתה, וזאת בתנאי של החזרת המוצר למפעילה ללא כל פגם באריזתו המקורית, ככל שכבר סופק ללקוח. בעבור ביטול עסקה כאמור, יינתן ללקוח החזר כספי שאינו גבוה מ-50% מהסכום ששולם בעבור המוצר, לפי שיקול דעתה של המפעילה, וזאת לאחר שהמוצר הוחזר למפעילה כאמור לעיל.
7.4.    במצב של ביטול והחזר מוצר, משלוח המוצר למפעילה ישולם ויבוצע על ידי הלקוח. הכתובת למשלוח המוצר תסופק על ידי המפעילה.
7.5.    המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה, עסקה או רכישה של מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:
7.5.1.    כאשר לא ניתן לייצר את המוצר בהתאם להזמנה. 
7.5.2.    כאשר המפעילה חושדת כי התבצעה\מתבצעת באתר פעילות שאינה חוקית. 
7.5.3.    כאשר המפעילה סבורה כי נתקיימה תקלה טכנית אשר מנעה\מונעת שימוש סביר באתר.
7.5.4.    כאשר המפעילה סבורה כי התרחש כח עליון, מלחמה, פעולות איבה או טרור אשר מונע המשך שימוש סביר באתר. 
7.5.5.    כאשר המפעילה סבורה כי התרחשה טעות באחד מנתוני מפרט המוצר, בתוכן האתר או בכל עניין הקשור לפרסום המוצרים והשירותים באתר.
7.5.6.    כאשר המפעילה סבורה כי נתבצעה פעולה שסותרת אחת מהוראות תנאי שימוש אלה. 
7.5.7.    כאשר חברת האשראי אינה מאשרת את פרטיו של אחד מהמשתמשים. 
8.    השימוש באתר
8.1.    השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.
8.2.    אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. 
8.3.    אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. 
8.4.    על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.
8.5.    התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.
8.6.    אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין המפעילה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.
8.7.    רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי המפעיל או מי מטעמו יהווה את המועד הקובע בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות, סכסוכים, מחלוקות, בין אם בבית המשפט ובין אם מחוצה לו, וכל עניין שמצריך הסתמכות על נתונים שקשורים לשימוש באתר. 
9.    קישורים חיצוניים
9.1.    האתר עשוי להכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"), וממקורות אלה אל האתר עצמו. 
9.2.    אם לא נאמר במפורש אחרת על ידי המפעילה, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי המפעיל, לגבי אותם מקורות אחרים. 
9.3.    אין המפעילה מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. 
9.4.    המפעילה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
9.5.    מבלי לגרוע מן האמור, המפעילה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. המפעילה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
10.    שימוש לרעה באתר
10.1.    המפעילה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.
10.2.    המפעילה שוקדת לוודא, כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך למשרדנו בהקדם האפשרי לכתובת דוא"ל  dorit@doritruff.com ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך. 
10.3.    יודגש, כי המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ולמנוע פעילות של משתמש באתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרים אלו, שבהם המפעילה תסבור, כי משתמש פעל באופן שנוגד את תנאי שימוש אלה, או בכל עניין שהמפעילה תמצא לנכון, המפעילה תנקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותה ללא מתן הודעה מראש למשתמש, לרבות, ולא רק, במקרים כגון:
10.3.1.    משתמש שמסר למפעיל פרטים אישיים שגויים.
10.3.2.    משתמש שביצע מעשה\מחדל אשר לטעמה של המפעילה עלול לפגוע בו או בצדדים שלישיים.
10.4.    המפעילה לא תהיה אחראית בגין כל פעולה שגרמה לשיבוש באתר, לרבות, ולא רק, מקרים בהם נעשו פעולות בלתי חוקיות או פעולות של שימוש לרעה באתר, למעט, אם הפעולה נעשתה על ידי המפעילה עצמו, שלא בתם לב ובזדון. 
11.    רציפות, זמינות ואמינות השירות
11.1.    המפעילה עושה כל שביכולתה לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אין היא יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך למפעילה, כדי שזו תוכל לתקנו. 
11.2.    המפעילה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.
11.3.    המפעילה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש. 
11.4.    המפעילה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל המפעיל או אצל מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת. המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
12.    שימוש בינלאומי באתר
12.1.    לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.
13.    שיפוי
13.1.    אתה מסכים לשפות ולפצות את המפעילה, עובדיה, ספקיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
14.    פרטיות 
14.1.    אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו כאן
14.2.    המפעילה מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.
14.3.    הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותים באתר. 
14.4.    אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. המפעילה לא תשכיר, לא תמכור ולא תעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.
14.5.    המפעילה רשאית להעביר את פרטיך ככל שנדרש למימוש רכישת המוצר. 
14.6.    עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא המפעילה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. בין אם מדובר במידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מדובר במידע שיקבל המפעיל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר ו/או הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לאתר בדוא"ל dorit@doritruff.com  מטבע הדברים, לאור אופיה של רשת האינטרנט, המפעילה אינה יכולה להבטיח כי פרטי המשתמש לא יחשפו לצדדים שלישיים אשר ישיגו את המידע האמור בדרכים לא חוקיות ושלא באישור המפעילה.
14.7.    למשתמש לא תעמוד כל טענה בעניין הנובע ממידע אשר הגיע לצדדים שלישיים כאמור, ולא תהיה למשתמש כל זכות תביעה, טענה או דרישה כלפי המפעילה בעניין אשר נובע מאותו מידע. המשתמש באתר פוטר את המפעילה מכל אחריות לכל פגיעה ו/או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרמו למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם. 
14.8.    המפעילה תעביר את פרטיו של המשתמש במקרים הבאים;
14.8.1.    למען מימוש רכישת מוצר.
14.8.2.    כאשר המפעילה סבורה כי משתמש באתר ביצע\מבצע פעולה שעלולה להזיק למפעילה, מי מטעמו או לצדדים שלישיים.
14.8.3.    אם המפעילה סבורה כי המשתמש עושה באתר שימוש אשר עלול לאפשר, לעודד או לסייע בביצוע מעשה שאינו חוקי או שאינו תואם את תנאי שימוש אלה.
14.8.4.    כאשר המפעילה סבורה כי משתמש הפר אחד מתנאי שימוש אלה.
14.8.5.    למען ציות לצו מבית משפט, במחלוקת או הליך משפטי שהמפעילה היא צד לו. 
15.    זכויות יוצרים
15.1.    האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהמפעילה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.
15.2.    כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, ובפרט היצירות האמנותיות של המפעילה המופיעות באתר ("החומר המוגן"), הינן בבעלות המפעילה בלבד.  
15.3.    אין להעתיק, לפרסם, למכור, להשכיר, להציג בפומבי או לעשות כל שימוש אחר בכל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המפעילה בכתב ומראש. אין באמור למנוע העלאת קישור לאתר של המפעילה ברשתות חברתיות או באתרים אחרים.
16.    סימני מסחר
16.1.    שמה של המפעילה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של המפעילה הם קניינם הבלעדי של המפעילה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קנייניים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.  
17.    פרסומת
17.1.    האחריות לתוכן הפרסומות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעילה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. המפעילה אינה בודקת את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.
18.    הפסקת שימוש 
18.1.    המפעילה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה סעדים כלשהם.
18.2.    המפעילה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר, אם לא יעמוד באחד מתנאי שימוש אלה.  
18.3.    המפעילה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתר, לחסום כתובת IP מכניסה לאתר, לסלק משתמש מפורומים באתר, למנוע ממשתמש יכולת לפרסם טוקבקים (Talkbacks) באתר ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן במסגרת האתר. 
19.    סמכות שיפוט
19.1.    הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. 
19.2.    על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין. 
20.    יצירת קשר
20.1.    המפעילה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישיים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותך, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן לשלוח לכתובת dorit@doritruff.com

bottom of page